Call us directly: (602) 797-7700

750 North 40th Street,Phoenix, AZ 85008 View Location

OASIS Hospital Walang Diskriminasyon Notice

OASIS Hospital Walang Diskriminasyon Notice
OASIS Hospital ay sumusunod sa mga natatanging Pambansa batas karapatan bilang mamamayan at hindi maaaring makita ang kaibhan sa batayan ng edad, lahi, etnisidad, relihiyon, kultura, wika, pisikal o mental na kapansanan, socioeconomic status, kasarian, oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang kasarian o expression. OASIS Hospital ay hindi ibukod ang mga tao o tinatrato ang mga ito sa ibang paraan dahil sa edad, lahi, etnisidad, relihiyon, kultura, wika, pisikal o mental na kapansanan, socioeconomic status, kasarian, oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang kasarian o expression.
OASIS Hospital:

Nagbibigay ng libreng mga karagdagang tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang makipag-usap epektibo sa amin, tulad ng:
qualified interprete sign language, video remote pagbibigay-kahulugan o iba pang tulong para sa may kapansanan sa pandinig indibidwal
nakasulat na impormasyon sa maramihang mga format kabilang ang mga malalaking print, audio, naa-access electronic format, o ibang mga format para sa may kapansanan sa paningin mga indibidwal
Nagbibigay ng libreng serbisyo sa wika sa mga tao na ang pangunahing wika ay hindi Ingles, tulad ng:
qualified interpreter o isang linya wika
impormasyon na nakasulat sa ibang mga wika
Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa ADA Coordinator OASIS Ospital sa (602) 797-7700.
Kung naniniwala ka na OASIS Hospital ay nabigo upang magbigay ng mga serbisyo o discriminated sa ibang paraan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang magsampa ng karaingan sa:
ADA Coordinator
OASIS Hospital
750 North 40th Street
Phoenix, AZ 85008
(602) 797-7700

Diane Nieman, Human Resources Director: 602-797-7707 – dnieman@oasishospital.com

Maaari kang magsampa ng karaingan sa tao o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-file ng karaingan, OASIS Ospital ni ADA Coordinator ay magagamit upang makatulong sa iyo.

Maaari mo ring magsampa ng civil complaint karapatan sa US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, na makukuha sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint form ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

OASIS Hospital ay sumusunod sa mga natatanging Pambansa batas karapatan bilang mamamayan at hindi maaaring makita ang kaibhan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o sex.

Pansin: Kung magsalita ka Espanyol, Navajo, Chinese, Vietnamese, Arabic, Tagalog, Korean, Pranses, Aleman, Russian, Japanese, Persian, Syriac, Serbo-Croatian o Thai serbisyo ng tulong sa wika, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo. Tumawag sa (602) 797-7700.

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-602-797-7700.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-602-797-7700.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-602-797-7700。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-602-797-7700.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  (رقم هاتف الصم والبكم: 1-602-797-7700).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-602-797-7700.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-602-797-7700번으로 전화해 주십시오.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-602-797-7700.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-602-797-7700.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-602-797-7700.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-602-797-7700まで、お電話にてご連絡ください。

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-602-797-7700.

ยน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-602-797-7700

Pin It on Pinterest

Share This