Call us directly: (602) 797-7700

750 North 40th Street,Phoenix, AZ 85008 View Location

OASIS Bệnh viện Không Kỳ Thông báo

OASIS Bệnh viện Không Kỳ Thông báo
Bệnh viện OASIS tuân thủ luật về quyền dân sự liên bang áp dụng và không phân biệt đối xử trên cơ sở tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng kinh tế xã hội, giới tính, khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính hoặc biểu thức. Bệnh viện OASIS không loại trừ người hoặc đối xử với họ khác nhau vì tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, tình trạng kinh tế xã hội, giới tính, khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính hoặc biểu thức.
Bệnh viện OASIS:

Cung cấp trợ phụ trợ miễn phí và dịch vụ cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:
thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ, hình ảnh từ xa thông dịch hoặc trợ khác cho cá nhân nghe kém
thông tin bằng văn bản trong nhiều định dạng bao gồm cả bản in khổ lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập, hoặc các định dạng khác cho cá nhân khiếm thị
Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho người mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
thông dịch viên đủ điều kiện hoặc một dòng ngôn ngữ
thông tin viết bằng các ngôn ngữ khác
Nếu bạn cần các dịch vụ này, liên hệ với điều phối viên ADA của OASIS Bệnh viện tại (602) 797-7700.
Nếu bạn tin rằng Bệnh viện OASIS đã thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ hoặc phân biệt đối xử theo cách khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc quan hệ tình dục, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với:
Điều phối viên ADA
Bệnh viện OASIS
750 đường Bắc lần thứ 40
Phoenix, AZ 85008
(602) 797-7700

Diane Nieman, Giám đốc Nhân sự: 602-797-7707 – dnieman@oasishospital.com

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax hoặc email. Nếu bạn cần giúp đỡ nộp đơn khiếu nại, Điều phối viên ADA của OASIS Bệnh viện có sẵn để giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân với Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Văn phòng các Quyền Dân sự, điện tử thông qua Văn phòng Khiếu nại Quyền Dân Portal, sẵn tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, hoặc bằng thư hoặc điện thoại tại địa chỉ:
Ngoại giao Hoa Kỳ của Dịch vụ Y tế và Nhân
200 Độc lập Avenue, SW
Phòng 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Bệnh viện OASIS tuân thủ luật về quyền dân sự liên bang áp dụng và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc tình dục.

Chú ý: Nếu bạn nói tiếng Tây Ban Nha, Navajo, Trung Quốc, Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Tagalog, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Ba Tư, Syria, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ Serbo-Croatia hoặc Thái, miễn phí, có sẵn cho bạn. Hãy gọi (602) 797-7700.

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-602-797-7700.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-602-797-7700.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-602-797-7700。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-602-797-7700.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  (رقم هاتف الصم والبكم: 1-602-797-7700).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-602-797-7700.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-602-797-7700번으로 전화해 주십시오.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-602-797-7700.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-602-797-7700.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-602-797-7700.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-602-797-7700まで、お電話にてご連絡ください。

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-602-797-7700.

ยน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-602-797-7700

Pin It on Pinterest

Share This